Tag: nghệ thuật sân khấu

Nghệ thuật truyền thống cần được bảo vệ

Xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật là cần thiết nhưng Nhà nước vẫn cần có những ưu tiên chăm lo hơn cho những loại hình nghệ thuật truyền thống, cần đầu tư hỗ trợ dàn dựng và biểu