Tag: hội động nhân dân

Hơn 1.300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử

Ngoài ra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm ở các địa bàn cơ sở, các địa điểm diễn ra bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu