Tag: dịch vụ áp tải hàng hóa

Dịch vụ áp tải hàng hóa

Nhận áp tải vận chuyển hàng hóa đặc biệt, hàng hóa có giá trị cao (không bao gồm các loại hàng Quốc cấm theo Luật pháp quy định). Cam kết – Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa