Tag: đại biểu quốc hội

Tăng cường cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho cơ sở làm nhiệm vụ.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại bầu cử; tham mưu cho cấp ủy